REGULAMIN

I. Definicje

 1. Pojęcia w regulaminie:
  • konto/profil – konto do którego ma dostęp tylko i wyłącznie użytkownik, po wcześniejszej jego rejestracji. Użytkownik ma wszelką możliwość edytowania opisu swojego konta i uzupełniania go o różnego rodzaju treści, pamiętając o przestrzeganiu niniejszego regulaminu.
  • użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej. która korzysta z serwisu zgodnie z postanowieniami regulaminu. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  • serwis/portal/strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.dropik.pl.
  • treść serwisu (strony) – treść, obiekty graficzne oraz inne informacje znajdujące się w serwisie.
  • regulamin – dokument określający zasady i warunki użytkowania i korzystania z serwisu.
  • właściciel – administrator strony internetowej www.dropik.pl.

II. Korzystanie i odpowiedzialność

 1. Oferta serwisu:
  • zamieszczenie zdjęć lub zdjęć z podpisami
  • zamieszczanie filmów lub filmów z podpisami
  • głosować na zamieszczone w serwisie informacje
  • pisać komentarze do zamieszczonych w serwisie informacji
  • Wszystkie usługi w serwisie są darmowe, a w przypadku wystąpienia zmiany lub wprowadzenia usług odpłatnych, właściciel zobowiązany jest do powiadomienia użytkownika o takiej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres wskazany w czasie rejestracji konta.
 2. Wymagania dotyczące korzystania z serwisu:
  • połączenie z siecią Internet
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie sieci internet oraz możliwością zapisywania plików cookies
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w serwisie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem portalu.
 4. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w serwisie użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 5. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych plików, a przede wszystkim do zdjęć i tekstów oraz, że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 6. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 7. Użytkownik udziela właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w dowolny sposób, na wszystkich możliwych płaszczyznach, także do celów promocyjnych i reklamowych.
 8. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonalności serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej/osób trzecich.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z serwisu.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, mogących powodować okresowe utrudnienia w korzystaniu ze strony. W miarę możliwości właściciel zobowiązuje się do publikacji przewidywanego czasu prac. W takim przypadku właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkowników.
 11. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność serwisu, właściciel zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników oraz do przeprowadzenia prac technicznych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności serwisu. W takim przypadku właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkowników.
 12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników. Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez użytkownika, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie użytkownik, który opublikował ten materiał.
 14. Właściciel informuje użytkownika, że strona zawiera treści chronione prawem własności, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności przysługujących właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 15. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem strony. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
 16. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu w trakcie korzystania z serwisu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2015 roku.
 2. Właścicielowi przysługuje prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili, a zmiany te są natychmiast zamieszczane na stronie internetowej serwisu.
 3. Utworzenie konta jest równoznaczne z zapoznaniem się z wyżej wymienioną treścią regulaminu, korzystaniem z serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym poniżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest właściciel strony. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w czasie rejestracji w serwisie oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwości ich edytowania.
 3. Użytkownik dokonuje samodzielnie zmian w formularzu lub wysyła prośbę o zmianę na adres e-mail: kontakt@dropik.pl
 4. Podanie danych osobowych podczas rejestracji nie jest obowiązkowe, lecz niezbędne, by użytkownik mógł korzystać z pełnych możliwości jakie oferuje strona.
 5. W ramach strony jej właściciel przetwarza następujące dane: login oraz adres e-mail
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez użytkownika przetwarzane są dodatkowo imię i nazwisko.
 7. Przetwarzany jest również adres IP.
 8. W przypadku uzyskania zgody od użytkownika i wedle jego zasad, jego dane osobowe mogą zostać przetwarzane przez inne podmioty niż właściciel.
 9. Właściciel oświadcza, że zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych, stosując środki niezbędne do zapewnienia im bezpieczeństwa.
 10. Właściciel strony jest uprawniony do ujawnienia przechowywanych danych osobowych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z usług oferowanych przez serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych.
 12. Właściciel informuje, że każdy plik przesłany plik do strony zapisywany jest z dodatkowymi informacjami, umożliwiającymi w ten sposób identyfikację użytkownika.
 13. Serwis wykorzystuje cookies, w których znajdują się informacje potrzebne do funkcjonowania strony, w szczególności procesu akceptacji. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 14. Pliki cookies wykorzystywane są do lepszego funkcjonowania serwisu specjalnie dla użytkowników poprzez dopasowanie go do jego wymogów, między innymi daje możliwość tworzenia statystyk oglądalności storny. Warunkiem działania tych plików jest ich akceptacja obsługiwaną przeglądarkę.
 15. Na stronie wyświetlane są pochodzące z innych serwisów reklamy. Niektóre z tych serwisów mogą używać pliki cookies, czy sygnalizatory, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronie spowoduje przesłanie serwisowi reklamowemu informacji zawierającej adres IP użytkownika i inne rzeczy niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania.
 16. Ponadto serwis może wykorzystywać pliki do wyświetlania reklam przez Google DoubleClick, który tworzy takie pliki. Pliki te są używane do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika
 17. Użytkownik może całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach specjalnie do tego przystosowanych. Wyłączenie tych plików blokuje możliwość zalogowania się do własnego konta.
 18. Statystyki na stronie prowadzone są przez program Google Analytics. Mają one na celu zbieranie danych o sposobie w jakim jest on wykorzystywany jak i o jego popularności. Korzystając ze strony użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics.